Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp Đ9 kỹ sư và khóa cũ.(Thi lần 1 HK 181)

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp Đ9 kỹ sư và khóa cũ.(Thi lần 1 HK 181)

Sinh viên tải danh sách dưới đây và chú ý các nội dung sau:

1. Sinh viên kiểm tra lại thông tin của mình. 
2. Sinh viên còn nợ học phí thanh toán trước ngày 10/3/2019.
3. Nếu có thắc mắc gì liên hệ ô cửa số 4 Phòng Đào tạo hoặc theo địa chỉ mạil: diemdhcq@epu.edu.vn. Thời gian thắc mắc từ ngày 4/3/2019 đến hết ngày 10/3/2019. Sau thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết.