Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp hệ LT, VB2 đợt tháng 11/2020

Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp hệ LT, VB2 đợt tháng 11.2020

Danh sách chi tiết tải về tại đây !