Thông báo điều chỉnh thời gian giá trị sử dụng thẻ BHYT của SV đại học D15

Thông báo điều chỉnh thời gian giá trị sử dụng thẻ BHYT của SV đại học D15

Căn cứ Công văn số 4445/UBND-KGVX ngày 14/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh; Thông báo trúng tuyển và nhập học hệ đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Tờ trình ngày 12/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực về việc điều chỉnh thời gian giá trị sử dụng thẻ BHYT của sinh viên đại học D15.

Để đảm bảo tính liên tục và quyền lợi của sinh viên khi tham gia BHYT; Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian và giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế của sinh viên đại học D15 cụ thể như sau:

Theo Thông báo trúng tuyển và nhập học, Thẻ Bảo hiểm Y tế sinh viên D15 có giá trị sử dụng 12 tháng (Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021); nay điều chỉnh là Thẻ có giá trị sử dụng 12 tháng (Từ 01/11/2020 đến 31/10/2021).

Nhận được thông báo này yêu cầu Cố vấn học tập, Lớp trưởng các lớp thông báo để sinh viên đại học D15 được biết và thực hiện./.