Thông báo điều kiện trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo điều kiện trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Căn cứ Biên bản số 1803/BB-ĐHĐL ngày 07/10/2022 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Điện lực về việc thông qua điều kiện trúng tuyển đầu vào thạc sĩ đợt 1 năm 2022. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Điện lực thông báo cho các thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 về điều kiện trúng tuyển như sau:

1. Điểm trúng tuyển đầu vào thạc sĩ đợt 1 năm 2022 các ngành như bảng dưới đây:

2. Các thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện về hồ sơ như trong Thông báo tuyển sinh của Nhà trường.

Xem Phụ lục Kết quả tuyển sinh Trường Đại học Điện lực tại File đính kèm.

Xem chi tiết Thông báo điều kiện trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022 tại File đính kèm