Thông báo kế hoạch thi lại tốt nghiệp khóa C17 và khóa cũ các hệ đào tạo

Thông báo kế hoạch thi lại tốt nghiệp khóa C17 và khóa cũ các hệ đào tạo

Căn cứ tiến độ giảng dạy năm học 2020-2021 của trường Đại học Điện lực;

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng C17 và khóa cũ các hệ đào tạo năm 2020 như sau:

I. Kế hoạch tổ chức thi

1. Lịch đăng ký thi lại tốt nghiệp

Nhà trường tổ chức thi các môn tốt nghiệp cho những sinh viên khóa cũ đăng ký thi lại.

Sinh viên thi lại thanh toán lệ phí online trên trang sinhvien.epu.edu.vn và nộp đơn đăng ký thi lại kèm phiếu thu tại phòng Đào tạo.

Trường hợp sinh viên khóa cũ không có trên hệ thống phần mềm đến nộp lệ phí thi trực tiếp tại phòng thủ quỹ (tầng 3 nhà B) và nộp đơn dự thi kèm phiếu thu tại phòng ĐT.

Lịch nộp đơn thi lại từ ngày 11/01/2021 đến 24/01/2021.

2. Lịch thi tốt nghiệp

Nhà trường dựa trên đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp của sinh viên để tổ chức thi. Lịch thi dự kiến từ ngày 11/03/2021 đến ngày 14/03/2021.

II.  Phân công thực hiện

1. Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký thi lại, phòng Đào tạo sẽ lập danh sách gửi các khoa để bố trí lịch phụ đạo cho sinh viên đồng thời chuyển danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi cho phòng KT&ĐBCL để tổ chức thi.

2. Các khoa, bộ môn có sinh viên thi lại tổ chức phụ đạo cho sinh viên.

3. Phòng KHTC chuẩn bị kinh phí cho đợt thi tốt nghiệp.

4. Phòng KT&ĐBCL:

- Lập dự toán và quyết toán kinh phí tổ chức thi

- Tổ chức thi cho các lớp cao đẳng chính quy khóa C17 và sinh viên thi lại.

Đơn xin thi lại tốt nghiệp xem tại file đính kèm.