Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp khóa C17 và khóa cũ năm 2020

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp khóa C17 và khóa cũ năm 2020

Căn cứ tiến độ giảng dạy năm học 2020-2021 của trường Đại học Điện lực;

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng C17 và khóa cũ năm 2020 như sau:

I. Kế hoạch tổ chức thi:

1. Điều kiện dự thi:

- Sinh viên cao đẳng chính quy khóa C17 (C17ĐK&TĐH, C17VHT&MĐ) sẽ thi 3 môn tốt nghiệp: môn Chính trị, môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp và môn Thực hành nghề nghiệp.

- Điều kiện dự thi:

+ Sinh viên có điểm tổng kết các môn học đạt 5.0 trở lên

+ Sinh viên hoàn thành học phí và các khoản lệ phí khác

* Đối với các em sinh viên còn nợ môn muốn được dự thi tốt nghiệp phải làm cam kết sẽ hoàn thành môn học chưa đạt trước khi xét tốt nghiệp.

2. Lịch thi tốt nghiệp:

* Lưu ý: Cho sinh viên khóa cũ thi lại

Nhà trường tổ chức thi lại các môn Khoa học Mác-lênin, cơ sở ngành, chuyên ngành, thực hành tốt nghiệp cho những sinh viên khóa cũ đăng ký thi lại.

Sinh viên thi lại thanh toán lệ phí online trên trang sinhvien.epu.edu.vn và nộp đơn đăng ký thi (kèm phiếu thu) tại phòng Đào tạo từ ngày 21/9/2020 đến 28/9/2020.

II. Phân công thực hiện

1Bộ môn KHCT, Khoa KTĐ, ĐK&TĐH xây dựng đề cương ôn tập và chủ động thông báo cho sinh viên đề cương ôn thi, kế hoạch phụ đạo và lịch thi môn Thực hành do khoa mình tổ chức.

2. Phòng Đào tạo: Tiếp nhận đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp. Chuyển danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi cho phòng KT&ĐBCL để tổ chức thi.

3. Phòng KHTC chuẩn bị kinh phí cho đợt thi tốt nghiệp.

4. Phòng KT&ĐBCL:

           - Lập dự toán và quyết toán kinh phí tổ chức thi

           - Tổ chức thi cho các lớp cao đẳng chính quy khóa C17 và sinh viên thi lại.