Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-ĐHĐL ngày 13/12/2021 của Trường Đại học Điện lực về việc công nhận kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021;

Trường Đại học Điện lực thông báo tới các ứng viên tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 kết quả kiểm tra, sát hạch của ứng viên dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 theo như danh sách File đính kèm.

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021.