Thông báo lịch đăng ký môn học học kỳ 1 năm 2020-2021

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2020-2021, nhà trường Thông báo lịch đăng ký môn học học kỳ 1 năm 2020-2021 như sau.

Lưu ý: 

- Hướng dẫn đăng ký môn học xem chi tiết tại file đính kèm

- Danh mục môn học thay thế xem chi tiết tại file đính kèm

- Danh mục nhóm môn học theo đề án tuyển sinh  LT-VB2 xem chi tiết tại file đính kèm

- Chương trình đào tạo  LT-VB2  năm  2020 xem chi tiết tại file đính kèm