Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp D11LT-H3, 4, 5, D9 Kỹ sư đợt 2 và khóa cũ các hệ CĐCQ, CĐN, CĐLT, ĐHLT

1. Xem chi tiết thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp  tại file đính kèm

2. Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp xem tại file đính kèm