Thông báo niêm yết công khai danh sách nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức năm 2023

Thông báo niêm yết công khai danh sách nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức năm 2023

Xem chi tiết thông báo niêm yết công khai danh sách nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức năm 2023 tại File đính kèm.