Thông báo tập trung học tập GDTC&QPAN năm 2018-2019 đối với sinh viên khóa C17 và Thông báo bổ sung

Xem chi tiết thông báo học tập GDTC&QPAN năm 2018-2019 đối với sinh viên C17 tại

file đính kèm

file bổ sung 

Danh sách phân xe khóa C17