Thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá lại học phần theo Quyết định số 686/QĐ-ĐHĐL ngày 08 tháng 6 năm 2022

Xem chi tiết Thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá lại học phần theo Quyết định số 686/QĐ-ĐHĐL ngày 08 tháng 6 năm 2022 tại File đính kèm