Thông báo tổ chức kỳ thi phụ cho những sinh viên vắng thi lần 1 có lý do chính đáng Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Xem chi tiết Thông báo tổ chức kỳ thi phụ cho những sinh viên vắng thi lần 1 có lý do chính đáng Học kỳ 1 năm học 2022-2023 File đính kèm