Thông báo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT -UBND

Xem chi tiết thông tin thông báo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT -UBND ngày 23/07/2021 của Ủy bản Nhân dân Thành phố Hà Nội. tại file đính kèm