Thông báo v.v tổ chức Lễ tốt nghiệp, trao bằng TN hệ Đại học khóa Đ9 Kỹ thuật

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm