Thông báo v.v triển khai giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 cho khóa Đ16 trong tình hình dịch bệnh COVID-19

Thông báo v.v triển khai giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 cho khóa Đ16 trong tình hình dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết thông báo về việc triển khai giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 cho khóa Đ16 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tại đây.