Thông báo về kế hoạch khám sức khỏe cho HS-SV hệ Đại Học D14 năm học 2019-2020

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm