Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Xem chi tiết  thông báo tại file đính kèm