Thông báo về việc làm thẻ sinh viên liên thông D13 và VB2

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm