Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá ô tô và vật tư, dụng cụ

Xem chi tiết Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá ô tô và vật tư, dụng cụ tại đây: 

/Uploads/files/1633-TB lua chon don vi to chuc dau gia o to.pdf