Thông báo về việc mời cung cấp dịch vụ bán đấu giá Thanh lý tài sản, vật tư

Trường Đại học Điện lực có kế hoạch bán đấu giá tài sản, vật tư, hư hỏng không sử dụng. Nhà trường thông báo tới Quý Công ty các thông tin cơ bản liên quan đến việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản gồm các nội dung (trong file đính kèm)