Thông báo về việc mua bảo hiểm Y tế cho sinh viên khóa D16, D15, D14 và D13 (kỹ thuật)

Thông báo về việc mua bảo hiểm Y tế cho sinh viên khóa D16, D15, D14 và D13 (kỹ thuật)

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội ngày 14/11/2008 về đối tượng, mức đóng và trách nhiệm của người tham gia đóng Bảo hiểm Y tế;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Liên Bộ Y tế - Tài chính ngày 24/11/2014 và Quyết định số 1399/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ngày 22/12/2014 quy định về tổ chức thực hiện Bảo hiểm Y tế trong các trường học;

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Để tiếp tục triển khai mua Bảo hiểm y tế cho sinh viên các lớp Đại học chính quy D16, D15, D14 & D13 khối kỹ thuật được kịp thời, đúng quy định; Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên cụ thể như sau:

1. Đối tượng mua Bảo hiểm y tế (BHYT) và mức tiền.

+ Đối với sinh viên đại học chính quy D16, D15, D14.

-  Số tiền phải nộp: 563.220 đồng/sv; Thẻ có giá trị sử dụng 12 tháng (Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023).

+ Đối với sinh viên đại học chính quy D13 khối kỹ thuật.

-  Số tiền phải nộp: 281.610 đồng/sv; Thẻ có giá trị sử dụng 06 tháng (Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023).

2. Tổ chức thực hiện

- Sinh viên thanh toán tiền mua BHYT bằng hình thức thanh toán online trên cổng thông tin sinh viên: sinhvien.epu.edu.vn

- Thời gian nộp tiền cùng với ĐKMH của học kỳ II (NH 2022 – 2023).

-  Những sinh viên đã có thẻ được cấp miễn phí: Thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân của quân nhân, công an nhân dân, hộ nghèo, vùng kinh tế khó khăn, hộ gia đình…thì chụp ảnh thẻ BHYT đã có gửi vào email: hoangtt@epu.edu.vn trước ngày 01/12/2022.

- Phòng KHTC lập danh sách tổng hợp sinh viên thanh toán online gửi về Phòng CTSV trước ngày 20/12/2022.

Nhận được thông báo này yêu cầu CVHT, Cán bộ lớp, sinh viên thuộc đối tượng trên và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định./.