Thông báo về việc mua BHYT cho sinh viên đại học D15

Thông báo về việc mua BHYT cho sinh viên đại học D15

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội ngày 14/11/2008 về đối tượng, mức đóng và trách nhiệm của người tham gia đóng Bảo hiểm Y tế;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Liên Bộ Y tế - Tài chính ngày 24/11/2014 và Quyết định số 1399/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ngày 22/12/2014 quy định về tổ chức thực hiện Bảo hiểm Y tế trong các trường học;

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Căn cứ Thông báo số 1642/TB-ĐHĐL ngày 13/11/2020 về việc Điều chỉnh thời gian, giá trị sử dụng thẻ BHYT của sinh viên đại học D15 (Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) sang thẻ có giá trị sử dụng (Từ 01/11/2020 đến 31/10/2021);

Để tiếp tục triển khai mua Bảo hiểm y tế cho sinh viên các lớp Đại học chính quy D15 được kịp thời, đúng quy định; Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên cụ thể như sau:

1. Đối tượng mua Bảo hiểm y tế (BHYT) và mức tiền.

+ Đối tượng mua BHYT: Sinh viên đại học chính quy D15.

+ Số tiền phải nộp: 607,090 đồng/sv; Thẻ có giá trị sử dụng 14 tháng (Từ 01/11/2021 đến 31/12/2022)

2. Tổ chức thực hiện

- Sinh viên thanh toán tiền mua BHYT bằng hình thức thanh toán online trên cổng thông tin sinh viên (sinhvien.epu.edu.vn)

- Thời gian nộp tiền cùng với ĐKMH của học kỳ I (NH 2021 – 2022).

-  Những sinh viên đã có thẻ được cấp miễn phí: Thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân của quân nhân, công an nhân dân, hộ nghèo, vùng kinh tế khó khăn…thì chụp ảnh thẻ BHYT đã có gửi vào email: hoangtt@epu.edu.vn

- Phòng KHTC lập danh sách tổng hợp sinh viên thanh toán online gửi về Phòng CTSV trước ngày 31/8/2021.

Nhà trường yêu cầu GVCN/Cố vấn học tập, cán bộ lớp, các sinh viên thuộc đối tượng trên và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.