Thông báo về việc nghiêm túc thực hiện khai báo thông tin dịch tễ