Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức năm 2024

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức năm 2024 

Xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm