Thông báo về việc nộp bổ sung tiền mua BHYT đối với sinh viên đại học D15

Thông báo về việc nộp bổ sung tiền mua BHYT đối với sinh viên đại học D15

Thông báo nộp bổ sung tiền mua BHYT đối với sinh viên đại học D15 xem chi tiết tại File đính kèm.