Thông báo về việc nộp học phí đăng ký môn học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao

Xem chi tiết tại đây