Thông báo về việc phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021

Thông báo về việc phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021

Thực hiện Công văn số 6775/BCT-TKNL ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công thương về việc phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021, Trường Đại học Điện lực thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường tham khảo các ấn phẩm bao gồm: danh bạ phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng, cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình, cẩm nang tiết kiệm điện trong nhà máy và công sở, standee, poster, profile, …tại thư viện của Trường. Bản điện tử các ấn phẩm được đăng tải tại chuyên mục tài liệu trên trang điện tử: https://tietkiemnangluong.com.vn. Ấn phẩm có mục tiêu hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động xã hội.

Nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, học viên và sinh viên đọc, nghiên cứu nội dung các ấn phẩm trên./. 

Xem chi tiết Thông báo về việc phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021 tại đây:

/Uploads/files/1502-TB pho bien an pham tiet kiem nang luong.pdf