Thông báo về việc phổ biến Quy chế tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm