Thông báo về việc phối hợp làm việc cùng Đoàn đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Điện lực

Thông báo về việc phối hợp làm việc cùng Đoàn đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Điện lực 

Xem chi tiết Thông báo về việc phối hợp làm việc cùng Đoàn đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Điện lực tại File đính kèm