Thông báo về việc tập trung học môn Quốc phòng An ninh và Giáo dục Thể chất đợt 4 năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa D14

DANH  SÁCH SINH VIÊN LÊN HỌC TẬP MÔN HỌC GDTC&QPAN ĐỢT 4 THEO XE NĂM HỌC 2019-2020  - TẠI CƠ SỞ 2 XEM TẠI ĐÂY