Thông báo về việc tập trung học tập môn học QPAN&GDTC đợt II năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa D14

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm

Danh sách phân xe sinh viên học QPAN&GDTC đợt II năm học 2019-2020 xem tại đây