Thông báo về việc thay đổi hình thức thi kết thúc HP học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo về việc thay đổi hình thức thi kết thúc HP học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ tiến độ năm học 2020-2021;

Căn cứ vào diễn biễn phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ chỉ đạo của của Hiệu trưởng về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhà trường thông báo điều chỉnh hình thức thi học kỳ II năm học 2020-2021 như sau:

1. Điều chỉnh hình thức thi tự luận, trắc nghiệm của các lớp học phần đã có lịch thi tính đến 15/7/2021 sang hình thức thi báo cáo chuyên đề online, vấn đáp online, tiểu luận (chi tiết tại file đính kèm).

2. Các khoa chuẩn bị đề thi, tổ chức thi, báo cáo điểm theo quy định của nhà trường.

3. Các học phần thi sau 15/7/2021 nếu có điều chỉnh hình thức thi, lịch thi nhà trường sẽ thông báo sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh với các bộ phận liên quan để được hỗ trợ.