Thông báo về việc thu phí dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy Kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo về việc thu phí dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy Kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nhà trường thông báo mức thu phí dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy Kỳ I năm học 2022-2023 (từ ngày 01/8/2022 đến 31/12/2022) như sau:

1. Phí dịch vụ trông giữ xe hằng ngày:

- Xe đạp, xe đạp điện: 2.000 đồng/xe/lượt.

- Xe máy, xe máy điện: 3.000 đồng/xe/lượt.

2. Phí dịch vụ trông giữ xe theo kỳ 5 tháng (từ 01/8/2022 đến 31/12/2022):

- Xe đạp, xe đạp điện: 125.000 đồng/xe/kỳ.

- Xe máy, xe máy điện: 200.000 đồng/xe/kỳ.

3. Phương thức thanh toán:

- Đối với thu vé hằng ngày, đơn vị trực tiếp thu tiền dịch vụ trông giữ xe tổng hợp và nộp phòng Kế hoạch Tài chính.

- Đối với thu vé theo kỳ: Sinh viên đăng ký và thực hiện thanh toán online trên cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.epu.edu.vn ; nhận vé xe tại bốt bảo vệ điểm trông giữ xe.

4. Thời gian trông giữ xe: từ 06h00 đến 21h30 hằng ngày./.

Thông báo về việc thu phí dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy Kỳ I năm học 2022-2023.