Thông báo về việc tiếp nhận vào làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Thông báo về việc tiếp nhận vào làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 tại một số đơn vị thuộc Bộ với số lượng chỉ tiêu và vị trí tiếp nhận như sau:

Chỉ tiêu tiếp nhận: 18 chỉ tiêu.

Vị trí tiếp nhận:

- 02 công chức làm việc tại Vụ Giáo dục Trung học;

- 01 công chức làm việc tại Vụ Giáo dục dân tộc;

- 01 công chức làm việc tại Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- 02 công chức làm việc tại Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- 02 công chức làm việc tại Thanh tra;

- 02 công chức làm việc tại Cục Quản lý chất lượng;

- 03 công chức làm việc tại Cục Cơ sở vật chất;

- 03 công chức làm việc tại Cục Công nghệ thông tin;

- 02 công chức làm việc tại Cục Hợp tác quốc tế.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 507/TB-BGDĐT ngày 28/5/2021.