Thông báo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg