Thông báo về viêc tổ chức đăng ký môn học học kỳ II năm học 2019-2020

 

Lưu ý: 

- Xem chi tiết chương trình đào tạo tại file đính kèm

- Danh mục các môn học thay thế đối với sinh viên đại học hệ đại trà, cao đẳng, liên thông, văn bằng 2 (xem chi tiết tại file đính kèm)

- Danh mục các môn học thay thế đối với sinh viên học đại học trong chương trình đào tạo CLC  (xem chi tiết tại file đính kèm)

- Xem chi tiết thông báo số 661/TB-ĐHĐL ngày 24/05/2019 tại file đính kèm