Thông báo về việc tổ chức dạy và học tập của giảng viên, sinh viên và học viên trường ĐHĐL