Thông báo về việc tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID - 19

Thông báo về việc tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID - 19 

Căn cứ kết luận cuộc họp của ban phòng, chống dịch Covid -19 trường Đại học Điện lực ngày 17/02/2021, Nhà trường thông báo:

    -  Từ ngày 22/02/2021 cho đến khi có thông báo mới, tất cả các hệ đào tạo của Trường sẽ thực hiện giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến;

    -  Các hướng dẫn cho học viên, sinh viên học trực tuyến sẽ đăng trên trang: sinhvien.epu.edu.vn.

    -  Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập theo đúng thời khóa biểu mà Nhà trường đã xây dựng; Trưởng các đơn vị triển khai cho giảng viên tạo mã lớp trên Google Classroom, tổng hợp và gửi mã lớp vào email: trucgiang@epu.edu.vn trước ngày 19/02/2021.

   -  Đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm:

   +   Các nội dung học thực hành tại phòng máy tính thực hiện dạy và học trực tuyến theo thời khóa biểu;

   + Các lớp học môn GDTC, GDQPAN, thực hành, thí nghiệm tại CS2 dừng học đến khi có kế hoạch mới;

    -  Các lịch thi kết thúc học phần (lần 1,2) hoãn thực hiện chờ thông báo tiếp theo.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị và học viên, sinh viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện thông báo này.