Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh