Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên Trường Đại học Điện lực