Thông báo về việc triển khai mua BHYT sinh viên (Đợt bổ sung năm 2020)