Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021

Xem chi tiết thông tin thông báo triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/09/2021 của Ủy bản Nhân dân Thành phố Hà Nội tại file đính kèm