Thông báo về việc ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo về việc ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-ĐHĐL ngày 23/11/2021 của Trường Đại học Điện lực về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Đại học Điện lực;

Trong đợt tuyển dụng này có 03 ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 (danh sách tại File đính kèm). 

Trường Đại học Điện lực thông báo để các ứng viên được biết.

Xem chi tiết Thông báo về việc ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 tại đây:

/Uploads/files/1483-TB ung vien du dk tham gia vong 2 tuyen dung VC 2021(1).pdf