Thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023

 

Thông báo về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-ĐHĐL ngày 25/12/2019 của Trường Đại học Điện lực về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 208/ QĐ-ĐHĐL ngày 8/3/2022 của Trường Đại học Điện lực về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-ĐHĐL ngày 01/04/2022 về việc ban hành Quy định xét và cấp học bổng tại Trường Đại học Điện lực; được thay thế “Phần I. Học bổng khuyến khích học tập” kèm theo Quyết định số 1653/QĐ-ĐHĐL ngày 10/10/2023 của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-ĐHĐL ngày 16/06/2021 của Trường Đại học Điện lực về việc quy định mức thu học phí và các khoản thu khác đối với sinh viên, học viên năm 2022-2023;

Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ đào tạo, Nhà trường thông báo điều kiện để được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 như sau:

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, phân loại, mức học bổng và quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (KKHT) cho sinh viên Trường Đại học Điện lực (sau đây gọi là Trường ĐHĐL hoặc Nhà trường).

2. Văn bản này áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy học văn bằng thứ nhất theo chương trình chuẩn (không áp dụng đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học, học viên cao học, nghiên cứu sinh).

II. Học kỳ xét học bổng và nguồn học bổng khuyến khích học tập

1. Học bổng KKHT được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học. Mỗi năm học có 02 học kỳ xét học bổng KKHT sử dụng kết quả học tập của học kỳ chính để làm căn cứ xét cấp học bổng KKHT (sau đây gọi là học kỳ xét học bổng KKHT). Nhà trường tổ chức xét cấp, học bổng học kỳ sau khi toàn trường hoàn thành việc giảng dạy và có kết quả thi học phần.

2. Nguồn học bổng khuyến khích học tập dự kiến là nguồn kinh phí được xác định bằng 8% số thu học phí của mỗi học kỳ xét học bổng KKHT sau khi kết thúc học kỳ (không tính học phí học kỳ phụ và học phí của các học phần cấp chứng chỉ). Nhà trường căn cứ vào nguồn học bổng KKHT xác định số lượng suất học bổng cho từng khóa học, ngành học. Trong trường hợp số lượng sinh viên thuộc diện được xét, cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì việc xét, cấp học bổng sẽ do Phòng Công tác sinh viên dựa trên dữ liệu thực tế, đề xuất số suất sinh viên được cấp học bổng theo nguyên tắc tại Điều 5 của quy định này.

3. Nguồn học bổng KKHT thực tế là số kinh phí được Nhà trường ra quyết định cấp học bổng KKHT sau khi hoàn thành quá trình xét học bổng KKHT của mỗi kỳ học. Nguồn học bổng KKHT thực tế không thấp hơn nguồn học bổng KKHT dự kiến và không vượt kế hoạch vốn hàng năm dành cho học bổng KKHT cho từng học kỳ.

III.  Điều kiện và tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích học tập

1. Sinh viên phải đạt điểm D trở lên của các học phần đã đăng ký học trong học kỳ xét học bổng, bao gồm khối lượng học tập theo chương trình đào tạo chuẩn và khối lượng đăng ký học vượt, học lại, học cải thiện (nếu có) hoặc không ít hơn 15 tín chỉ nếu số tín chỉ theo chương trình đào tạo chuẩn của học kỳ xét học bổng nhiều hơn 15 tín chỉ. Trường hợp sinh viên đăng ký học nhưng không học hoặc có học nhưng không thi thì được xem như chưa hoàn thành khối lượng học tập học kỳ do đó sẽ không được đưa vào diện xét học bổng.

2. Điểm trung bình chung (TBC) học kỳ để xét học bổng KKHT theo Quy chế đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Điện lực của Nhà trường và thỏa mãn điều kiện:

- Điểm TBC học tập của học kỳ xét học bổng KKHT đạt từ 2.50 (thang điểm 4) trở lên không bao gồm điểm học phần cấp chứng chỉ.

- Kết quả của học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh nếu có trong học kỳ xét học bổng thì phải xếp loại đạt.

3. Kết quả rèn luyện (KQRL) của học kỳ xét học bổng KKHTđạt từ loại khá trở lên; không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng.

4. Không nợ học phí tính tại thời điểm xét.

5. Trường hợp các sinh viên có điểm TBC học tập của học kỳ xét học bổng KKHT bằng nhau, thì ưu tiên từ cao xuống thấp theo thứ tự như sau:

5.1. Điểm KQRL của học kỳ xét;

5.2. Đối với học kỳ 1 của năm thứ nhất căn cứ tổng điểm trúng tuyển của sinh viên (không tính điểm ưu tiên);

5.3. Điểm TBC tích lũy tính đến thời điểm xét;

5.4. Điểm trung bình KQRL tích lũy đến thời điểm xét;

5.5. Đối tượng chính sách theo quy định nhà nước;

5.6. Thành tích về nghiên cứu khoa học, thi Olympic;.

5.7. Thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

IV. Phân loại học bổng và mức học bổng khuyến khích học tập

Trong đó :

           + n là số học phần đăng ký trong học kỳ đó của sinh viên (không tính các     

            học phần học lại, học cải thiện và các môn học cấp chứng chỉ).

          + TCHPi: số tín chỉ học phí của học phần thứ i trong trong học kỳ đó.

           + MHPi: đơn giá học phí một tín chỉ của học phần thứ i trong học kỳ xét học bổng KKHT.

V: Nguyên tắc xét học bổng khuyến khích học tập

1. Đảm bảo tính chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy trình, kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng thành tích học tập và rèn luyện của sinh viên.

2. Kết quả học tập dùng để xét học bổng KKHT chỉ tính cho các học phần được đăng ký và có điểm của học kỳ xét học bổng KKHT; không cộng điểm, gộp điểm các học phần của học kỳ phụ vào học kỳ chính để làm căn cứ xét học bổng KKHT.

3. Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên thực hiện xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định. Trường hợp nguồn học bổng của ngành trong khóa không đủ để cho một suất học bổng thì sử dụng nguồn học bổng của khóa đó để chi bù đủ một suất học bổng.

4. Trường hợp ngành đào tạo của một khóa học đã có sinh viên được xét học bổng và nguồn học bổng còn dư không đủ chi cho một suất học bổng hoặc không còn sinh viên đủ điều kiện được xét học bổng, thì nguồn học bổng đó sẽ được phân bổ cho sinh viên đủ điều kiện xét học bổng của ngành đó (không bao gồm các sinh viên đã được xét tại Khoản 3 điều này).

5. Trường hợp sau khi phân bổ cho sinh viên theo nguyên tắc tại Khoản 4 điều này vẫn còn dư nguồn học bổng, thì nguồn học bổng đó sẽ được phân bổ cho sinh viên thuộc diện xét học bổng toàn trường (không bao gồm các sinh viên đã được xét tại Khoản 3, Khoản 4 điều này), phân loại học bổng và mức học bổng khuyến khích học tập của học kỳ xét học bổng KKHT theo Điều 4 của quy định này, nguyên tắc xét từ cao xuống thấp, trường hợp dư tiền thì tính tròn là một suất học bổng.

6. Các trường hợp phát sinh khác, Hiệu trưởng xem xét quyết định trên cơ sở ý kiến và phương án đề xuất của Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT của Nhà trường.

Các sinh viên có thắc mắc liên hệ với cô Trịnh Thị Hoàng - Phòng Công tác sinh viên (nhà E102) điện thoại: 02422185719 trong giờ hành chính hoặc viết đơn (theo mẫu đính kèm phụ lục số II) đến hết ngày 17/10/2023. Sau thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết.

Lưu ý:

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm.

Sinh viên xem Phụ lục số I: Điều kiện để được xét, cấp học bổng tại File đính kèm.

Sinh viên xem danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng tại File đính kèm.