Thông báo việc nộp học phí đăng ký môn học tự động học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy

Thông báo việc nộp học phí đăng ký môn học tự động học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy

Căn cứ Thông báo số 1639/TB-ĐHĐL ngày 12/11/2020 về việc tổ chức đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020 - 2021;

Đối với sinh viên đã được Nhà trường đăng kí môn học tự động học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 trên hệ thống, yêu cầu sinh viên khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí như sau:

1. Thời hạn nộp:

- Đối với sinh viên các lớp Khóa D15 (CKĐL, CNTT, KTQL, XD ...) hoàn thành học phí trước ngày 22/02/2021.

- Đối với sinh viên các lớp hệ đại học chất lượng cao và hệ cao đẳng nộp học phí trước ngày 15/01/2021.

- Đến thời hạn trên những sinh viên còn nợ học phí hệ thống sẽ xóa đăng ký môn học.

2. Tổ chức thực hiện:

- Sinh viên thanh toán học phí online theo hướng dẫn tại cổng thông tin sinh viên www.sinhvien.epu.edu.vn.

- Phòng Kế hoạch Tài chính đôn đốc, hướng dẫn sinh viên nộp học phí, lập danh sách sinh viên đến hạn còn nợ học phí.

- Phòng Đào tạo hủy môn học đã đăng kí đối với sinh viên còn nợ học phí theo quy định.

- Phòng Công tác sinh viên, cố vấn hoc tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp,Trưởng các Khoa, Bộ môn phối hợp đôn đốc sinh viên nộp học phí theo đúng quy định của Nhà trường.