Thông báo việc triển khai mua Bảo hiểm y tế SV năm 2021

Thông báo việc triển khai mua Bảo hiểm y tế SV năm 2021

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội ngày 14/11/2008 về đối tượng, mức đóng và trách nhiệm của người tham gia đóng Bảo hiểm Y tế;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Liên Bộ Y tế - Tài chính ngày 24/11/2014 và Quyết định số 1399/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ngày 22/12/2014 quy định về tổ chức thực hiện Bảo hiểm Y tế trong các trường học;

Để việc triển khai mua Bảo hiểm y tế cho SV các lớp Đại học D11 (Khối kỹ thuật); D12; D13; D14 và Cao đẳng C17; C18 kịp thời, đúng quy định; Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên cụ thể như sau:

1. Đối tượng mua Bảo hiểm y tế (BHYT) và mức tiền.

+ Đối với SV các lớp D12; D13; D14 và C18 phải mua (BHYT) 12 tháng.

- Giá trị sử dụng: (Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)

- Số tiền phải nộp: 563.220 đồng/sv

+ Đối với SV khóa D11 kỹ thuật (năm thứ 5) và C17 (năm thứ 3) phải mua 06 tháng.

- Giá trị sử dụng: (Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021).

- Số tiền phải nộp: 281.610đồng/sv.

2. Tổ chức thực hiện

- Sinh viên thanh toán tiền mua BHYT bằng hình thức thanh toán online trên cổng thông tin sinh viên (sinhvien.epu.edu.vn)

- Thời gian nộp tiền từ ngày 20/11/2020 đến hết ngày 15/12/2020).

- Phòng KHTC lập danh sách tổng hợp sinh viên thanh toán online gửi về Phòng CTSV trước ngày 20/12/2020.

- Để in được thẻ BHYT sinh viên bắt buộc phải cập nhật đầy đủ mã BHYT của thẻ cũ (Ghi 10 số cuối của thẻ) vào phần cập nhật thông tin của trang wb: sinhvien.epu.edu.vn hoặc nộp bản photo thẻ (BHYT) cũ trực tiếp tại phòng CTSV(số điện thoại: 024.22185709).

Nhà trường yêu cầu GVCN/Cố vấn học tập, cán bộ lớp, các sinh viên thuộc đối tượng trên và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.