Tổ chức cho sinh viên thi tuyển vào Dự án Điện Rác

Tổ chức cho sinh viên thi tuyển vào Dự án Điện Rác

- Chủ trì TT HTVL & KN
- Địa điểm Phòng A409
- Chuẩn bị TT HTVL & KN
- Thời gian: 09h00 ngày 12/6/2019 (thứ Tư)