Tổ chức lớp tiếng Anh miễn phí phối hợp với tổ chức Nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Điện lực và Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS), hai bên cùng phối hợp tổ chức lớp tiếng Anh giao tiếp. Cụ thể như sau: