Tổ chức thi tuyển vào công ty Samsung Việt Nam cho sinh viên Cao đẳng C15, C16

Nội dung Tổ chức thi tuyển vào công ty Samsung Việt Nam cho sinh viên Cao đẳng C15, C16

- Chủ trì TT HTVL&KN
- Địa điểm HT M
- Thời gian 09/01/2020